Timmer Kantoormeubelen

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden van Timmer Kantoormeubelen B.V., gevestigd in Heteren. Timmer Kantoormeubelen B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 50939025
Met BTW nummer: NL 8230.34.392 B01

Verkoper: Timmer Kantoormeubelen B.V.
Koper: De wederpartij van verkoper, de afnemer.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Timmer Kantoormeubelen B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Timmer Kantoormeubelen B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Timmer Kantoormeubelen B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2. Overeenkomst
2.1 Timmer Kantoormeubelen B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Timmer Kantoormeubelen B.V.
2.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, komen eerst tot stand nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door verkoper aan koper.
2.3 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door het plaatsen van de bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen.
2.4 Bij overeenkomsten die in afwijking van het bepaalde artikel in 2.2 mondeling tot stand komen, word de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Timmer Kantoormeubelen B.V. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Timmer Kantoormeubelen B.V. schriftelijk anders is aangegeven. 
3.2 Timmer Kantoormeubelen B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, exclusief BTW en exclusief verzend- en montagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
3.5 Indien en voor zover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven, is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in onjuiste opgave van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.
3.6 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

4. Levering
4.1 De door Timmer Kantoormeubelen B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat koper de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Ook eventueel gemaakte transportkosten komen voor rekening van koper. Indien koper niet binnen twee maanden nadat zij de zaken af had moeten nemen de zaken afneemt, is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper.
4.3 Timmer Kantoormeubelen B.V. heeft het recht de zaken in gedeelten te leveren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.
4.4 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4.5 Wanneer verkoper gegevens nodig heeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, gaat de levertijd in nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

5. Modellen/afbeeldingen
5.1 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten/website opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.
5.2 Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

6. Reclames, retourzendingen en aansprakelijkheid
6.1 Koper is verplicht te controleren of de afgeleverde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, dient dit op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld. Verkoper zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat koper het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
6.2 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
6.3 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.
6.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Timmer Kantoormeubelen B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.5 De volgende situatie kunnen geen aanleiding geven tot enig reclame:
• Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%;
• Natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in hout.
• De in de catalogus/aanbieding/advertenties/prijslijst/website vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.
6.6 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst retourneren waarna u uw geld terug krijgt (m.u.v. door Timmer Kantoormeubelen B.V. gemaakte verzendkosten, minimaal € 35 euro). Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Timmer Kantoormeubelen B.V. worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, conform de Wet Verkoop op afstand (bijv. maatwerk).
6.7 Risico voor beschadiging en verlies van een verzending naar de koper wordt door Timmer Kantoormeubelen B.V. gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.
6.8 Timmer Kantoormeubelen B.V. heeft voor zijn bedrijfsvoering een zodanige bedrijfsrisico-verzekeringsovereenkomst afgesloten als redelijkerwijze van haar verwacht kan worden en in haar branche gebruikelijk is. Wanneer Timmer Kantoormeubelen B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.9 Timmer Kantoormeubelen B.V.  is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gemiste omzet en winst, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie. Verkoper is daarnaast ook niet aansprakelijk voor de samenstelling van de verkochte zaken.

7. Annuleringen
7.1 Indien koper, nadat een overeenkomst is gesloten met verkoper en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs, inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gemiste winst.
7.2 Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

8. Betalingen
8.1 De betalingsmogelijkheden zijn: Betaling contant, per pin, via iDeal, vooruitbetaling en indien partijen met elkaar overeen zijn gekomen betaling op rekening.
8.2 Betaling op rekening dient te geschieden binnen acht (8) dagen na aflevering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt) per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Timmer Kantoormeubelen B.V. bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd.
8.4 Indien Timmer Kantoormeubelen B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.
8.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Timmer Kantoormeubelen B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
8.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Timmer Kantoormeubelen B.V.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Timmer Kantoormeubelen B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
9.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden of koper wordt failliet verklaard of surseance van betaling wordt verleend, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
9.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, aanvraag of toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit de hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele stelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
9.5 Alle door Timmer Kantoormeubelen B.V. verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10. Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Timmer Kantoormeubelen B.V. (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Timmer Kantoormeubelen B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Timmer Kantoormeubelen B.V.
10.2 De administratie van Timmer Kantoormeubelen B.V. geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Timmer Kantoormeubelen B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Timmer Kantoormeubelen B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Timmer Kantoormeubelen B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: stakingen, ziekte van 50% of meer van het personeelsbestand van verkoper, het niet (tijdig) geleverd krijgen van materialen benodigd voor de uitvoering van de opdracht aan koper.
11.3 Indien Timmer Kantoormeubelen B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen.

12. Garantie
12.1 De producten die door Timmer Kantoormeubelen B.V. worden verkocht, worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken/leverancier gerekend. Een verder strekkende garantieregeling is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Timmer Kantoormeubelen B.V. en koper is overeengekomen.
12.2 De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen:
• Er sprake is van normale slijtage.
• Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
• Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.
• Beschadigingen door opzet of grove onachtzaamheid.
• De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
12.3 Op tweedehands zaken, outlet goederen en showroommodellen wordt geen garantie gegeven.
12.4 De fabrikant zal een garantieclaim beoordelen. Wanneer de fabrikant een garantieclaim afwijst is verkoper daaraan gehouden en is verkoper niets aan koper verschuldigd, tenzij verkoper anders met koper overeenkomt.
12.5 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.
12.6 Timmer Kantoormeubelen B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Timmer Kantoormeubelen B.V.

13. Diversen
13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Timmer Kantoormeubelen B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Timmer Kantoormeubelen B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.2 Timmer Kantoormeubelen B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.